April 24, 2024

އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބުވި 6 މެމްބަރަކު ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ކިޔާލަން
ޚަބަރު

April 23, 2024

ވަގުތީ ނަތީޖާ: ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުންނާއެކު ސުޕަ މެޖޯރިޓީ

ކިޔާލަން
ޚަބަރު

April 22, 2024

ދެން ފެށޭނީ މިގައުމު ތަރައްޤީ ވާން- ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު

ކިޔާލަން
ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރު

އައްޑުވަސް ލޯމާ

އައްޑުވަސް މަނަސް